STP  三合一(含积分器)连接器

        STP 带积分器,将三路罗氏线圈信号通过一个RJ45 端口或八芯线输出。

        单电源3.3~5V 供电,150mv,333mV,500mV,1V,1.5V,3V AC 等输出可选。

  • 便携迷你安装方便